deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoDziałalność Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Opublikowano: 29 lipiec 2019Poprawiono: 2 październik 2021
Obraz przedstawiający członków delegacji Komisji Europejskiej

Oddział Ginekologii i Położnictwa

dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. SUM

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa

   

Dr n. med. Łukasz Szwaczka

z-ca Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa

   

Mgr Dorota Augustyn

Położna oddziałowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa

 

 

Mgr Anna Stachulska

Położna koordynująca Bloku Porodowego

   

Bożena Wieczorek

Położna koordynująca Bloku Operacyjnego Ginekologii

   

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii i Położnictwa w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie został zorganizowany w 1974 roku pod kierownictwem prof. Eugeniusza Samochowca, wcześniej kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Zabrzu, jako II Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej. W 1979 roku oddział został podzielony na II Klinikę Ginekologii oraz I Klinikę Perinatologii i Położnictwa. W 1982 roku połączono obie kliniki, tworząc III Katedrę i II Klinikę Położnictwa i Ginekologii. W 2003 roku ponownie miał miejsce podział na Klinikę Perinatologii i Ginekologii oraz Klinikę Położnictwa i Ginekologii. W roku 2015 Klinika Perinatologii i Ginekologii została zlikwidowana. W chwili obecnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach istnieje Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oparta o Oddział Ginekologii i Położnictwa. Kierownikiem Kliniki oraz ordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii i Położnictwa obejmuje III i IV piętro Szpitala. Na III piętrze znajdują się dwa odcinki ginekologii operacyjnej, a także sekretariat, statystyka i Pracownia Ultrasonografii. Na IV piętrze mieści się: blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi (w tym wyodrębniona sala do cięć cesarskich), blok porodowy z 4 salami porodowymi, w tym jedna sala do porodów wodnych. Ponadto, odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy. Oddział liczy łącznie 60 łóżek. Na parterze Szpitala zlokalizowana jest Izba Przyjęć Ginekologii i Położnictwa. Kadrę medyczną stanowi: Ordynator Oddziału prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, zastępca Ordynatora dr n. med. Łukasz Szwaczka, 8 starszych asystentów, 16 młodszych asystentów-rezydentów, a także 29 położnych i 1 pielęgniarka.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii i Położnictwa jest ośrodkiem III stopnia referencyjności. W położnictwie zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie ciąży i porodu fizjologicznego, możliwość bezpłatnego odbywania porodów rodzinnych i w immersji wodnej, a także prowadzenie porodu z zastosowaniem bezpłatnego znieczulenia wziewnego i zewnątrzoponowego. Biorąc udział w Programie Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, Oddział jako ośrodek najwyższego stopnia referencyjności zabezpiecza wyodrębnioną salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego w ciągłej gotowości operacyjnej jako zabezpieczenie porodów naturalnych, oraz do planowych cięć cesarskich, w tym w najtrudniejszych stanach położniczych. Codzienną praktyką są przyjęcia ciąż powikłanych przekazywanych ze szpitali o niższych stopniach referencyjności, ciąż wielopłodowych, porodów przedwczesnych, ciężarnych z poważnymi schorzeniami pozapołożniczymi, ciężarnych z rozpoznanymi wadami płodu.

Oddział zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie ginekologii zachowawczej i operacyjnej, a także onkologii ginekologicznej z zastosowaniem chirurgii klasycznej, laparoskopii i histeroskopii. Na Bloku Operacyjnym ginekologii wykonywane są operacje naprawcze w przypadkach zaburzeń statyki narządu rodnego, nietrzymania moczu, także z zastosowaniem taśmy beznapięciowej. Ponadto, laparoskopie diagnostyczne w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, endometriozy czy zespołu policystycznych jajników, a także laparoskopie operacyjne obejmujące usunięcie niezłośliwych guzów jajnika, mięśniaków macicy, a także usunięcie trzonu macicy. Co więcej, wykonuje się diagnostykę histeroskopową zmian rozrostowo-przerostowych śluzówki macicy, a także operacje histeroskopowe usunięcia polipów, mięśniaków podśluzówkowych czy wycięcia przegrody macicy. W przypadkach nowotworów żeńskiego narządu płciowego wykonywane są zabiegi radykalnego usunięcia narządu rodnego z usunięciem węzłów chłonnych biodrowych, zasłonowych i okołoaortalnych. Personel medyczny Oddziału podejmuje się najtrudniejszych operacji onkologicznych w przypadkach nowotworów przerzutowych, także wielonarządowych i wznowy po operacjach nieradykalnych. Posiadając w zespole doświadczonych operatorów, także specjalistów z zakresu onkologii ginekologicznej ze stopniem naukowym profesora, wykonywane są bardzo trudne operacje wytrzewienia, będące ostatnią nadzieją dla chorych z odległymi przerzutami. Oddział przyjmujemy do leczenia operacyjnego osoby chore obciążone, z ciężkimi schorzeniami ogólnoustrojowymi, przypadki, w których inne oddziały nie podejmują się leczenia.

W chwili obecnej Oddział Ginekologii i Położnictwa nie wykonuje ambulatoryjnych badań prenatalnych ani też urodynamicznych.


Do zadań Oddziału Ginekologii i Położnictwa należy:

 

 • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach specjalności położnictwa i ginekologii, z uwzględnieniem pakietu onkologicznego,

 • zapewnienie kobietom z ciążą powikłaną pełnej diagnostyki i leczenia na poziomie najwyższego stopnia referencyjności,

 • prowadzenie porodu fizjologicznego, w tym rodzinnego, wodnego, z zastosowaniem znieczulenia,

 • diagnostyka, rozpoznawanie i leczenie schorzeń wikłających ciążę u kobiet hospitalizowanych w Szpitalu,

 • wykonywanie elektywnych cięć cesarskich u ciężarnych ze wskazaniami pozapołożniczymi,

 • leczenie schorzeń narządu rodnego kobiety w zakresie chorób nowotworowych według najnowszych procedur i technik,

 • przywracanie komfortu życia kobietom z zaburzeniem statyk dna miednicy mniejszej i nietrzymaniem moczu według najnowszych procedur i technik,

 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w ramach leczenia pooperacyjnego (chemio i radioterapia),

 • udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,

 • prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,

 • współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,

 • Wykonywanie badań diagnostycznych ultrasonograficznych dla pacjentów działalności podstawowej Szpitala,

 • Rozwijanie technik, które służą oszczędzaniu unerwienia miednicy mniejszej w czasie rozległych zabiegów limfadenektomii biodrowo-zasłonowej wykonywanej w przypadkach onkologicznych wymagających rozszerzonego wycięcia narządu rodnego.

 


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach zadań statutowych Oddział prowadzi dydaktykę przed i podyplomową, w tym zajęcia ze studentami anglojęzycznymi oraz kursy doskonalące dla lekarzy.

 

BLOK PORODOWY

Blok Porodowy umiejscowiony na IV piętrze, składa się z czterech sal porodowych, w tym z jednej umożliwiającej poród w środowisku wodnym. Sale porodowe dostosowane są do potrzeb pacjentek rodzących i wyposażone w odpowiednią aparaturę zapewniającą bezpieczeństwo oraz sprzęt ułatwiający poród. Najnowocześniejszy aparat kardiotokograficzny z opcją telemetrii pozwala na monitorowanie stanu matki i dziecka w trakcie porodu bez konieczności leżenia w łóżku, a wodoszczelne głowice umożliwiają rejestrację akcji serca dziecka w przebiegu porodu w wodzie. Scentralizowany Komputerowy System Nadzoru Okołoporodowego, pozwala na  monitorowanie czynności serca płodów kobiet rodzących, z możliwością diagnozowania sytuacji alarmowych i skutecznego rozpoznawania stanów zagrożenia ich życia. Sale porodowe wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe, umożliwiają rodzącej wybranie optymalnej i wygodnej pozycji w czasie I i II okresu porodu. Piłki, worki sako i materace pomagają w rozluźnieniu mięśni dna miednicy, ułatwiając przebiegu porodu.

Posiadamy niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego tj. masaż, pozycje wertykalne, immersja wodna, muzykoterapia, Tens (nieinwazyjna przezskórna elektrostymulacja nerwów, skutecznie ograniczająca dolegliwości bólowe), środki farmakologiczne rozkurczowe i przeciwbólowe. Istnieje możliwość zastosowania znieczulenia wziewnego (gaz medyczny-mieszanina tlenu i podtlenku azotu) oraz znieczulenia zewnątrzoponowego, bezpłatnie po kwalifikacji położnika i anestezjologa.

Indywidualnemu podejściu personelu medycznego do każdej pacjentki sprzyja sporządzony przez nią Plan Porodu. Taki plan pacjentka może przygotować z położną lub lekarzem prowadzącym ciążę. To rodzaj dokumentu, w którym kobieta w sposób otwarty przedstawia swoje pragnienia odnośnie przebiegu porodu. Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych to właśnie ona decyduje w jaki sposób chciałaby urodzić swoje dziecko. Plan porodu ułatwia współpracę i pozwala odpowiednio dostosować opiekę okołoporodową tak, aby poród był pięknym i satysfakcjonującym wydarzeniem w życiu każdej kobiety.

Pacjentce podczas porodu może towarzyszyć dowolna, wskazana przez Nią osoba, która powinna spełniać następujące warunki:

- jest przebrana w jednorazowy strój,

- jest zdrowa i nie wykazuje wyraźnych cech infekcji, mogącej stanowić zagrożenie dla pacjentek lub noworodków (gorączka, kaszel, katar, wysypka),

- wykazuje zdolność do współpracy z personelem medycznym Bloku Porodowego.

W przypadku konieczności wykonania cięcia cesarskiego, dysponujemy wyodrębnioną salą do cięć cesarskich. W wybranych sytuacjach możliwa jest obecność w sali operacyjnej najbliższej i wskazanej przez rodzącą osoby podczas wykonywania zabiegu cięcia cesarskiego.

Zapewniamy również całodobowy dostęp do lekarzy specjalistów w zakresie opieki nad noworodkiem (neonatologów), co gwarantuje pełne bezpieczeństwo najmniejszym pacjentom od pierwszych chwil po narodzinach. Propagujemy i aktywnie wspieramy pacjentki w karmieniu piersią. Doświadczony i profesjonalny personel medyczny, dostosowuje opiekę okołoporodową do potrzeb pacjentki i jej rodziny przy zachowaniu godności, prywatności i intymności zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.

 

Pozostałe aktualności...
pytania egzaminacyjne
Dydaktyka
31 styczeń 2023

dodatkowa pula pytań

Pytania egzaminacyjne
Dydaktyka
23 styczeń 2022

Pytania egzaminacyjne

seminaria
Katedra
9 październik 2021

Seminaria rok VI - materiały

ciężarna
Katedra
31 styczeń 2021

Pomiary miednicy i chwyty Leopolda